Politechnika Białostocka Ekologiczne planowanie przyszłości

Podlasie postrzegane jest jako kraina dzikich puszcz, zielonych łąk i czystych rzek, – krótko mówiąc – oaza nieskażonej przyrody.

Z drugiej strony zarządzanie elementami przyrody nie tylko należy do strategicznych gałęzi przemysłu województwa podlaskiego, ale także może stanowić interesujący kierunek drogi zawodowej. 

Takie były m.in. przesłanki do utworzenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej nowych, proekologicznych kierunków. Wpisują się one w oczekiwania zarówno podlaskich przedsiębiorców, jak i absolwentów szkół średnich.

Pozytywne doświadczenia

Od października 2013 roku na kierunku biotechnologia uczelnia kształci w ramach 3,5-letnich studiów inżynierskich I stopnia w dwóch specjalnościach: biotechnologia w inżynierii środowiska oraz biotechnologia przemysłowa. Studenci tego kierunku zdobywają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i chemicznych. Umiejętności nabyte podczas zajęć pozwolą im znaleźć zatrudnienie nie tylko w przemyśle czy instytutach naukowo-badawczych, ale też w jednostkach administracyjnych zajmujących się ochroną środowiska i jego zarządzaniem.

Bardziej perspektywiczny

Od  października 2014 roku Politechnika Białostocka uruchomi także 3,5-letnie studia inżynierskie na kierunku ekoinżynieria. Zastąpi ona dotychczas funkcjonującą na WBiIŚ ochronę środowiska.

– Celem uczelni jest wykształcenie kadry inżynierów, których najważniejszym atutem będzie wiedza i umiejętności z zakresu ekoinżynierii – mówi dr inż. Zofia Tyszkiewicz. – Zdobyta wiedza ma posłużyć wsparciu i rozwojowi gospodarki opartej na innowacyjności i wiedzy użytecznej praktycznie.

Wpływ na utworzenie kierunku miało funkcjonowanie w naszym regionie wielu firm związanych z przemysłem rolno-spożywczym, a także istnienie obszarów przyrodniczo cennych. Absolwenci ekoinżynierii zdobędą wiedzę z zakresu ochrony i kształtowania środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dzięki temu będą mogli szukać pracy nie tylko w przemyśle rolno-spożywczym bądź chemicznym, ale także w laboratoriach badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, w instytucjach czy firmach zajmujących się ochroną środowiska naturalnego.

Razem z mechanikami

Mimo że 3,5-letnie studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna Politechnika planuje uruchomić dopiero od roku akademickiego 2014/2015, już teraz budzą one dużą ciekawość. I trudno się temu dziwić. Będzie to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Mechaniczny. Jego absolwenci zdobędą wiedzę niezbędną do wykonywania zadań inżynierskich nakierunkowanych na przemysł spożywczy oraz gospodarkę leśną.

– Nasi absolwenci będą posiadać nie tylko szerokie umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych właściwości produktów żywnościowych, ale także do prowadzenia nowoczesnej, opartej o zasady zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, również na obszarach objętych różnymi formami ochrony – mówi dr hab. Sławomir Obidziński. – Będą orientować się w funkcjonowaniu rynku i marketingu produktów spożywczych oraz usług związanych z żywnością.

Absolwent będzie przygotowany nie tylko do pracy w sektorze rolno-spożywczym, ale także w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ośrodkach doradztwa rolniczego oraz administracji państwowej i samorządowej.  

(AG), FOT. SHUTTERSTOCK

Wpisz swój komentarz

  • Captcha

Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy łamiących polskie prawo lub zasady dobrego wychowania.

Komentarze do artykułu

Twój komentarz może być pierwszy!.